Regulamin konkursu

 GIĘTKIE PIÓRO 2021

6. Ogólnopolski Konkurs Literacki dla młodzieży z inspiracji twórczością Stanisława Lema w 100 rocznicę urodzin

REGULAMIN

I. Informacja ogólna dotycząca organizacji konkursu „Giętkie Pióro”

1.Organizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodzieży o Nagrodę „Giętkiego Pióra” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 -704 Warszawa).

2. Projekt edukacyjny dla młodzieży w formie 3-etapowego konkursu literackiego jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu i jego Regulaminu dostępne są na stronie internetowej www.gietkiepioro.pl od dn. 01.05.2021 r.

II. Cele Konkursu Literackiego

1. Głównym celem Konkursu jest podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadaniem Konkursu jest podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży – odpowiedzialności za słowo, nabywanie niezbędnych umiejętności pod okiem specjalistów, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wpajanie szacunku dla własnej kultury i własnego języka oraz historii.

3. Popularyzacja twórczości literackiej Stanisława Lema w 100 rocznicę urodzin pisarza.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 19 lat (klasa maturalna).

2. Konkurs rozgrywany jest w 3 etapach w terminie od 17 maja 2021 do 04 grudnia 2021 r.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4. W Konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji konkursu, poza zdobywcami Nagrody Złotego Pióra.

5. Przebieg Konkursu:

START – w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszelkiego typu placówek oświatowych. Zgłoszenia w formie elektronicznej dokonuje nauczyciel/nauczyciele języka polskiego za pomocą formularza zgłoszenia do Konkursu dostępnego na stronie internetowej: www.gietkiepioro.pl

Przesłany formularz zgłoszeniowy jest deklaracją uczestnictwa we wszystkich etapach Konkursu.

I ETAP  

Światy Lema – esej do 1000 słów (utwór do 1000 słów)

II ETAP

Moja bajka na przykładzie „Bajek robotów” Lema (objętość pracy maks. 4 strony A4).

Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych esejów.

III ETAP

Scenariusz spektaklu teatralnego na podstawie wybranego bohatera albo wątku
z „Powrotu z gwiazd” S. Lema.
Objętość scenariusza maksymalnie 30 stron A4 (razem
z didascaliami i przypisami odautorskimi).

W III etapie konkursu uczestniczą autorzy maksymalnie 10 najwyżej ocenionych utworów przez Jury w poprzednim etapie. Dla uczestników III etapu Konkursu przewidziana jest możliwość bezpośrednich i indywidualnych konsultacji z Literackim Opiekunem Konkursu.

FINAŁ – Gala Finałowa pn. „Lemowe marcepanki” ze spektaklem na podstawie najlepszego scenariusza oraz uroczystym rozdaniem nagród i pamiątkowego katalogu pokonkursowego.

6. Oceny nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na jej publikację na stronie internetowej www.gietkiepioro.pl oraz w katalogu pokonkursowym, stanowiącym podsumowanie realizacji Konkursu oraz dla potrzeb jego promocji.      

IV. ZASADY, TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe przesyła nauczyciel lub opiekun/rodzic uczestnika Konkursu tylko i wyłącznie
w formie elektronicznej pod adresem:  malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl

2. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy uczestnika / uczestników konkursu (do pobrania ze strony)
 • Pracę konkursową. praca powinna być przesłana w formacie Word (doc./docx.) z zachowaniem standardów edytorskich: styl czcionki Times New Roman, wielkość czcionki tekstu 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe 2,5 cm. Wcięcie akapitowe powinno być wykonane pojedynczą tabulacją tj. 1,25 cm, tekst wyjustowany do lewej.
 • Kartę pracy: do pracy powinna być dołączona karta informacyjna/metryczka zawierająca następujące informacje: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora,  nazwa i adres szkoły, nazwisko nauczyciela oraz e-mail i numer telefonu kontaktowego nauczyciela lub opiekuna/rodzica zgłaszającego uczniów do Konkursu 

3. Terminy zgłaszania prac konkursowych oraz publikacji wyników:

I ETAP            ESEJ – 17.05.2021 – 18.06.2021 r.

Publikacja wyników – 26.06.2021 r.

II ETAP           BAJKA – 27.06.2021 r. – 27.09.2021 r.

Publikacja wyników – 04.10.2021 r.

III ETAP          SCENARIUSZ – 05.10.2021 – 05.11.2021 r.

Publikacja wyników – 15.11.2021 r.

FINAŁ             LEMOWE MARCEPANKI /Gala Finałowa/ – 04.12.2021 r.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Kryteria oceny prac:

 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • poziom literacki pracy,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy i zachowanie standardów edytorskich

2. Wyniki oceny prac będą publikowane w terminach określonych w pkt IV.3  na stronie internetowej www.gietkiepioro.pl i na FB.

3. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 • dla laureatów i finalistów statuetki Złote, Srebrne lub Brązowe Pióro oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego i dyplomów
 • spektakl teatralny wystawiony na podstawie najlepszego scenariusza w Sali Teatralnej Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa) podczas Gali Finałowej pn. Lemowe marcepanki w dn. 04.12.2021 r.
 • publikacja najlepszych utworów z każdego z etapów Konkursu w pamiątkowym katalogu pokonkursowym wydanym na Galę Finałową.

4. dla nauczycieli uczestników Konkursu, których uczniowie zakwalifikowali się do udziału
w III etapie Konkursu drobne upominki i dyplomy

5. dla wszystkich uczestników Konkursu drobne upominki oraz dyplomy

4. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród w Konkursie o Nagrodę „Giętkiego Pióra” nastąpi podczas Gali Finałowej pn. Lemowe marcepanki w dn. 04.12.2021 r.  z udziałem przedstawicieli grantodawcy, mediów i zaproszonych gości.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących projekt „Giętkie Pióro” oraz działalność Stowarzyszenia Parafiada, bez uiszczania honorarium autorskiego.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

4. Prace przesłane do Konkursu nie będą zwracane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.